CALLJO

קלאס דוג׳ו היא תכנה המשמשת לניהול כיתה ויש בה שימוש רב בבתי הספר. CALLJO הוא הקיצור!

דוגמאות

בבית ספרנו הקלאס דוגו תופס שימוש רב אז במקום להגיד קלאס דוגו יגידו קלגו

קטגוריה